بازدید مدیر حراست هلدینگ انرژی تامین از نیروگاه گازی خلیج فارس

asli.jpg
asli2.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس زیر مجموعه هلدینگ مدیریت توسعه انرژی تامین، وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ، مدیر حراست هلدینگ انرژی تامین به همراه هیئت همراه از نیروگاه گازی خلیج فارس بازدید نمود. ضمنا طی جلسه ای با مدیرعامل نیروگاه گازی خلیج فارس در خصوص مسائل نیروگاه تبادل نظر گردید در خاتمه طی بازدید مدیر حراست هلدینگ انرژی تامین و هیئت همراه از دفتر حراست نیروگاه ، مدیر حراست نیروگاه گازی خلیج فارس گزارشی از عملکرد حراست ارائه نمود.


درج نظر

RenderElem error:Object reference not set to an instance of an object.