بازدید کارشناسان پدافند غیر عامل استان از نیروگاه خلیج فارس

ردبل.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس، به منظور بررسی، صیانت ،آسیب شناسی و تقویت زیرساخت های نیروگاه گازی خلیج فارس،تعدادی از مسئولین و کارشناسان پدافند غیر عامل استانداری هرمزگان، اداره بازرسی استان و برق منطقه ای استان هرمزگان از نیروگاه گازی خلیج فارس بازدید به عمل آوردند.

در جلسه ای که به همین منظور برگزار شد؛ محمد مهنی نژاد مدیرعامل نیروگاه گازی خلیج فارس با توجه به حساسیت تولید برق در کشور و اینکه برق زیر ساخت دیگر صنایع می باشد؛ گزارشی از اقدامات انجام شده در نیروگاه گازی خلیج فارس ارائه نمود و درخواستهای خود جهت پیگیری ایجاد بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری در زیرساخت نیروگاه به منظور تسهیل در مدیریت بحران و مقابله با شرایط اضطراری  اعلام نمود

در ادامه کارشناسان پدافند غیر عامل برای  بررسی بیشتر نقاط ضعف و قوت پدافندی نیروگاه گازی خلیج فارس از نقاط مختلف بازدید بعمل آوردند و مقرر گردید بعد از بررسی های انجام شده جهت بهبود پدافند غیر عامل در شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس ارائه طریق نمایند.


درج نظر

RenderElem error:Object reference not set to an instance of an object.